Τόμ. 2021, Αρ. 79-80 (2021)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Διερευνώντας στην τάξη παραδοσιακά και μοντέρνα μονωτικά υλικά

Κλαίρη Αχιλλέως, Σταύρος Παπαδόπουλος, Νικόλαος Δίντσιος, Κωνσταντίνος Κεραμιδάς, Χαρίτων Πολάτογλου

Περίληψη


Περίληψη: Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο που ως στόχο έχει τη μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς της Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS), της Εξηλασμένης Πολυστερίνης (XPS) και της πλίνθου στο σχολικό εργαστήριο. Η πλίνθος κατασκευάζεται από χώμα, νερό και άχυρο και αποτελεί τον παραδοσιακό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο δόμησης κτιρίων των περασμένων αιώνων. Στα πλαίσια Ομίλου ο οποίος λειτουργεί αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, μαθητές/τριες προσπάθησαν να ανιχνεύσουν τη θερμική μόνωση που προσφέρουν τα προαναφερθέντα υλικά. Αρχικά, κατασκευάστηκαν τέσσερις κύλινδροι ένας από διογκωμένη πολυστερίνη, ένας από εξηλασμένη πολυστερίνη και δύο από πλίνθο και στη συνέχεια ελέγχθηκαν με την χρήση θερμομέτρων LM35 και ενός μικροελεγκτή Arduino.Τρία δωμάτια από τα παραπάνω υλικά κατασκευάστηκαν με σκοπό να ελεγχθούν ως προς τη θερμική μόνωση που προσφέρουν. Όπως προκύπτει από τη μελέτη η πλίνθος παρέχει πολύ καλή θερμική μόνωση εν συγκρίσει με τα δύο άλλα σχετικά νέα υλικά μόνωσης.
Λέξεις κλειδιά: Καινοτόμες δραστηριότητες στην τάξη, διερευνητική μάθηση, καλές διδακτικές πρακτικές, θερμική μόνωση, υλικά δόμησης, πειράματα από απόσταση

Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166