Τόμ. 2019, Αρ. 72-73 (2019)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Η Επίδραση της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας στα Αισθήματα των Μαθητών για την Ομαδική Εργασία κατά το Μάθημα της Βιολογίας Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου

Γιάννης Γαβαλάς, Λεμονιά Δαργινίδου

Περίληψη


Η συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, με σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντός τους απέναντι στα γνωστικά αντικείμενα και κατά συνέπεια τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο κατά το σχεδιασμό των μαθημάτων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στα αισθήματα των μαθητών για την ομαδική εργασία, κατά το μάθημα της Βιολογίας. Η μελέτη διήρκεσε ένα σχολικό έτος και έγιναν δυο μετρήσεις. Συμμετείχαν 73 μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου (42 κορίτσια και 31 αγόρια), χωρισμένοι σε δυο ομάδες (‘ελέγχου’ και ‘πειραματική’). Η εμπειρία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας βελτίωσε την προτίμηση των μαθητών για την ομαδική εργασία, χωρίς παράλληλα να αναφερθούν δυσκολίες προσαρμογής στην ομαδική εργασία. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία προκάλεσε αύξηση της προτίμησης των μαθητών στην ατομική εργασία με παράλληλη αύξηση της δυσκολίας προσαρμογής στην ομαδική εργασία. Στην παρούσα μελέτη δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στα αισθήματα για την ομαδική εργασία.

 

Λέξεις κλειδιά: Βιολογία, Γενικό Λύκειο, Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, Αισθήματα.


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166