Τόμ. 2017, Αρ. 62-63 (2017)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

H εφαρμογή της μεθόδου CLIL στη διδακτική της χημείας. Ο σχηματισμός της όξινης βροχής

Μαρία Χατζηγεωργίου, Αγγελική Παπαγεωργίου

Περίληψη


Η διαθεματική προσέγγιση Content and Language Intergrated Learning (CLIL) που ενσωματώνει το περιεχόμενο ενός γνωστικού αντικειμένου εν προκειμένω της Χημείας στη γλωσσική διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή έννοια για το ελληνικό σχολείο. Στην παρούσα εργασία βασικός ερευνητικός και διδακτικός σκοπός ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν το μηχανισμό σχηματισμού της όξινης βροχής που υφίσταται ο πλανήτη μας και το βαθμό ευθύνης που έχει ο άνθρωπος μέσα από τη διερεύνηση α) της αναγκαιότητας και χρησιμότητας των νέων μέσων διδασκαλίας (ΤΠΕ) και της διπλής-εστιασμένης διδακτικής προσέγγισης(CLIL)ως εργαλείων κατανόησης εννοιών και β) της δυνατότητας ένταξης της χρήσης τέτοιων διαθεματικών σχεδίων μαθήματος, ως εκπαιδευτικών επιλογών στα βήματα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Η προτεινόμενη διάρκεια εφαρμογής αντιστοιχεί σε 2 διδακτικές ώρες. Η συνολική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών αποτιμά θετικά τη χρήση με τρόπο ομαδοσυνεργατικό τόσο των ΤΠΕ όσο και της μεθόδου CLIL.

 

Λέξεις κλειδιά: CLIL, διαθεματικό σενάριο, παράλληλη διδασκαλία, ΤΠΕ, Χημεία στα Αγγλικά


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166