Αρ. 61 (2017)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Δράσεις προπτυχιακών εκπαιδευτικών για την κοινωνική αστική αειφορία: Η ανάπτυξη ενός πλαισίου ανάλυσης

Aggeliki Vasiloudi, Antonia Soudi, Georgios Malandrakis, Anna Spyrtou

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ταξινόμησης και οργάνωσης των δράσεων προπτυχιακών εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης σχετικά με την κοινωνική αειφορία. Οι δράσεις αυτές οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους προπτυχιακούς εκπαιδευτικούς στα πλαίσια ενός πανεπιστημιακού μαθήματος σχετικά με την κοινωνική αειφορία. Στόχος του μαθήματος ήταν οι προπτυχιακοί εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν την έννοια της κοινωνικής αειφορίας και να κινητοποιηθούν, ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη την έννοια αυτή οργανώνοντας και υλοποιώντας σχετικές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας. Οι συμμετέχοντες ήταν 56 προπτυχιακοί εκπαιδευτικοί οργανωμένοι σε 14, 4μελείς ομάδες. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσα από τις ηλεκτρονικές αναφορές των ομάδων, στις οποίες περιέγραψαν τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεών τους. Ακολουθήθηκε ανάλυση των δεδομένων με ανάπτυξη κατηγοριών από τη βάση (bottom-up) και δημιουργήθηκε ένα σχήμα κατηγοριών, που αποτελείται από 5 βασικούς τομείς οι οποίοι περιλαμβάνουν 24 κατηγορίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η πλειοψηφία των δράσεων έχουν τοπικό εύρος, εμπλέκοντας περισσότερο τους κατοίκους της Φλώρινας. Επιπλέον, οι δράσεις είναι στην πλειοψηφία τους έμμεσες και έχουν στόχο περισσότερο να ενημερώσουν ή να ερευνήσουν κάποιο πρόβλημα κι όχι τόσο να εμπλακούν εις βάθος σε αυτό. Η διανομή φυλλαδίων στη Φλώρινα και η συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων από τους κατοίκους για τα υπό μελέτη θέματα, είναι μερικά τυπικά παραδείγματα τέτοιων δράσεων.Λέξεις κλειδιά: κοινωνική αειφορία, προπτυχιακοί εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης, δράσεις, σύστημα κατηγοριοποίησης των δράσεων.Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166