Τόμ. 2016, Αρ. 56-57 (2016)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Περιεχόμενα

Περιοδικό SERP

Περίληψη


 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ, σας καλωσορίζουμε στο νέο διπλό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη - Science Education: Research & Praxis. Το παρόν τεύχος φιλοξενεί πέντε αξιόλογα άρθρα από το χώρο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, τα οποία ευελπιστούμε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον σας και να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή γνώσης και έμπνευσης.

Στο πρώτο άρθρο παρουσιάζεται μια εμπειρική έρευνα η οποία διερευνά την εμπιστοσύνη (confidence) που νιώθουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις γνώσεις τους ως προς το περιεχόμενο και τη διδακτική μεθοδολογία σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.). Οι ερευνητές παρουσιάζουν τα περιγραφικά αποτελέσματα της έρευνας και τα συγκρίνουν  ως προς το φύλο, τα χρόνια συνολικής διδακτικής εμπειρίας, τις σπουδές και άλλες μεταβλητές. Αναδεικνύουν την αξία που έχει η προετοιμασία των μαθημάτων εκ μέρους των εκπαιδευτικών πριν τα διδάξουν στην τάξη.

Το δεύτερο άρθρο διερευνήθηκαν οι απόψεις 30 εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής στην Α’ Γυμνασίου σχετικά με την εφαρμογή μιας πειραματικής-διερευνητικής μεθόδου στο μάθημα, ως προς την εφαρμογή στην πράξη της διδασκαλίας που προτείνει το πρόγραμμα σπουδών για τη Φυσική της Α΄ Γυμνασίου, την ανταπόκριση των μαθητών στο μάθημα σύμφωνα με την ανάδραση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί και ως προς τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν κυρίως ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στο μάθημα και η πλειονότητα των πειραμάτων εκτελείται από τους μαθητές. Το ενδιαφέρον των μαθητών είναι μεγάλο και το κύριο όφελος που αποκομίζουν από το μάθημα είναι κυρίως η βελτίωση των πειραματικών τους δεξιοτήτων.

Για την έρευνα του επόμενου άρθρου χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SERVQUAL, το οποίο προσαρμόστηκε από τους ερευνητές στην ελληνική πραγματικότητα  για να διαπιστωθεί αν η εφαρμογή του εργαλείου αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα και αν αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών του πανεπιστημίου. Μέσω της κριτικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας σχετικά με το ρόλο των άτυπων μορφών μάθησης στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, οι ερευνητές προσεγγίζουν έννοιες όπως η "άτυπη μάθηση", η "εκπαίδευση των εκπαιδευτικών" και οι γνώσεις, στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδακτική των φυσικών επιστημών. Το άρθρο ολοκληρώνεται με μια σειρά προτάσεων από τη πλευρά των συγγραφέων σε σχέση με την άτυπη μάθηση των εκπαιδευτικών.

Στο τέταρτο άρθρο το ενδιαφέρον των ερευνητών προκαλεί η μελέτη της κίνησης φυσαλίδας αέρα σε υγρό, που περιέχεται σε κυλινδρικό σωλήνα. Οι ερευνητές με την ενεργή συμμετοχή μαθητών σε όλα τα επίπεδα, μελέτησαν αυτή την κίνηση στο σχολικό εργαστήριο, γεμίζοντας έναν λεπτό, μακρύ, διαφανή σωλήνα με νερό αρχικά και κατόπιν με οινόπνευμα, εγκλωβίζοντας σ’ αυτόν μια μικρή φυσαλίδα αέρα. Όταν έδιναν μια μικρή κλίση στον κλειστό σωλήνα, παρατήρησαν ότι η φυσαλίδα του αέρα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Δίνοντας διαφορετική κλίση στο σωλήνα, η ταχύτητα της φυσαλίδας αλλάζει. Η μαθηματική επεξεργασία των μετρήσεων έγινε με αξιοποίηση του λογισμικού Geogebra.

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού ολοκληρώνεται με ένα άρθρο που πραγματεύεται την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ) και της διαθεματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βασικός σκοπόςτων ερευνητών ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν την κλιματική αλλαγή  που υφίσταται ο πλανήτη μας και το βαθμό ευθύνης που έχει ο άνθρωπος. Επιπλέον διερεύνησαν την αναγκαιότητα και χρησιμότητας των νέων μέσων διδασκαλίας (ΤΠΕ) και της διπλής-εστιασμένης διδακτικής προσέγγισης(CLIL) ως εκπαιδευτικές πρακτικές για την κατανόηση εννοιών και τη δυνατότητας ένταξης της χρήσης τέτοιων διαθεματικών σχεδίων μαθήματος, ως εκπαιδευτικών επιλογών στα βήματα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

.

Καλή σας ανάγνωση!

Η εκδοτική ομάδα

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμης Σταμούλης, Ευτυχία Νάννη


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166