Αρ. 58 (2016)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Diversity as a source for learning and a base for democracy. A participatory Unit for @Mindset course

Emilio Balzano, Caterina Miele

Περίληψη


Η διαφορετικότητα ως πηγή μάθησης και βάση για δημοκρατία.
Μία συμμετοχική ενότητα για τo @Mindset

 

Emilio Balzano, Caterina Miele

 

Περίληψη: Θα μπορούσε η συμμετοχή να προωθήσει μια διαφορετική έννοια της διαφορετικότητας ως πηγή μάθησης και βάση για δημοκρατία; Προωθεί η διαχείριση της διαφορετικότητας μόνο την ανεκτικότητα ή είναι δυνατό να περιλαμβάνει μια βαθιά κατανόηση των κοινωνικών, πολιτικών και ψυχολογικών δυναμικών της έννοιας της διαφορετικότητας; Θα μπορούσε η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών να βοηθήσει στην καταπολέμηση των διακρίσεων και να προωθήσει μια πραγματική κοινωνική ενσωμάτωση; Επιχειρώντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα της έρευνας που βασίζονται στην Ενότητα 3 του @Mindset, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II, θα παρουσιάσουμε το θεωρητικό πλαίσιο της Ενότητας αυτής, την κριτική παιδαγωγική, τη γενική μεθοδολογία, συμμετοχικές μεθόδους και τρεις μελέτες περίπτωσης καλών παιδαγωγικών πρακτικών, που υλοποιήθηκαν στην πόλη της Νάπολης, με στόχο να ενισχύσουν την κοινωνική ενσωμάτωση σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Στην προσπάθειά μας να βελτιωθεί η αντίληψη της διαφορετικότητας στα σχολεία, τόσο ως πηγή μάθησης, όσο και ως βάση για τη δημοκρατία, θα επισημάνουμε την ανάγκη για αναγνώριση εκείνων των ειδικών πολιτισμικών γνώσεων και/ή των στάσεων της ζωής που συχνά υποτιμούνται στο τυποποιημένο σύστημα αξιολόγησης του δημόσιου σχολείου. Θα επιδιώξουμε να γίνει αποδεκτός ο ρόλος των συγκρούσεων μεταξύ των διαφορετικών εννοιολογικών συστημάτων στο σχολικό περιβάλλον, που προσβλέπει σε κοινωνικό μετασχηματισμό. Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά στην ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτικών στη διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της διαχείρισης συγκρούσεων μέσα από μια πραγματική κοινότητα μάθησης, η οποία βασίζεται στην εμπλοκή διαφορετικών τοπικών φορέων –φορέων παροχής τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και άλλων - σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: συμμετοχικές μέθοδοι, έρευνα δράσης, ενεργός πολίτης, κριτική παιδαγωγική, αναστοχασμός, εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, κεφάλαια της γνώσης, κοινωνιογνωστική μάθηση.
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166