Τόμ. 2013, Αρ. 44-45 (2013)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο: Απόψεις και Στάσεις Εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής

Σουλτάνα Μάνεση

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς άξονες: α) την «άνεση» των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών, β) τα «οφέλη» που θεωρούν ότι αποκομίζει το νήπιο από τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, και γ) τις «δυσκολίες» που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή δράσεων Φυσικών Επιστημών. Συμμετείχαν συνολικά 67 εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία του νομού Αττικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί έχουν θετική στάση για την υλοποίηση προγραμμάτων Φυσικών Επιστημών και διάθεση συνεργασίας. Το επίπεδο αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών του δείγματος, τα έτη προϋπηρεσίας και το μορφωτικό τους επίπεδο αναδείχθηκαν ως μη σημαντικοί παράγοντες, όσον αφορά τη συχνότητα υλοποίησης δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών. Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας αναδείχθηκε ο χρόνος που απαιτείται τόσο για τον σχεδιασμό των δράσεων όσο και για την εφαρμογή τους μέσα στο πλαίσιο της τάξης του νηπιαγωγείου.


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166