Τόμ. 2012, Αρ. 40-41 (2012)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Developing Analysis Frameworks for Scientific Literacy Activities

Paris Papadopoulos, Fanny Seroglou

Περίληψη


Η έρευνά μας εστιάζεται στην ανάπτυξη συγκριτικών παρουσιάσεων και πλαισίων ανάλυσης που στοχεύουν στην ερμηνεία δεδομένων που προέρχονται από διδακτικές εφαρμογές επιστημονικού εγραμματισμού και εφαρμόζονται στη σχολική τάξη. Παρουσιάζουμε πολλαπλές προσεγγίσεις ανάλυσης δεδομένων, από τη μελέτη μιας βιντεοσκοπημένης διδακτικής εφαρμογής θεατρικής πρακτικής αντιπαράθεσης επιχειρημάτων με θέμα: «Τα καιρικά φαινόμενα». Η ανάλυση των δεδομένων μέσω του μοντέλου ανάλυσης 3D-5I μας δίνει πληροφορίες που αφορούν γνωστικές και μετα-γνωστικές δεξιότητες (και παράλληλα όψεις της φύσης της επιστήμης) και στάσεις και συμπεριφορές στο πλαίσιο της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης. Τα δεδομένα αφορούν σε μία αντιπαράθεση επιχειρημάτων διάρκειας 8 λεπτών που υλοποιήθηκε από μαθητές και μαθήτριες 11ετών της Τετάρτης τάξης Δημοτικού Σχολείου. Το μοντέλο ανάλυσης 3D – 5I  αφορά σε  τρεις διαστάσεις της μάθησης και διδασκαλίας στις φυσικές επιστήμες (Γνωστική, Μετα-γνωστική και Συναισθηματική) και πέντε είδη νοημοσύνης από τη θεωρία του Gardner (Γλωσσική, Ενδοπροσωπική, Διαπροσωπική, Κιναισθητική και Χωρική-Οπτική), (3D:3 dimensions & 5I:5 Intelligences) και καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα: α) Στη γνωστική διάσταση μαθητές και μαθήτριες εμπλέκονται με επιτυχία σε συζητήσεις που αφορούν το περιεχόμενο των φυσικών επιστημών και παράλληλα φαίνεται ότι ενεργοποιούν δεξιότητες πειραματισμού και παρατήρησης. β) Στη μετα-γνωστική διάσταση προβληματίζονται και εμπλέκονται σε συζητήσεις που αφορούν  σε θέματα της φύσης των φυσικών επιστημών  και αναστοχάζονται για τη φύση του περιεχομένου των φυσικών επιστημών και τη μεθοδολογία τους, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό τους στο δίλημμα του πότε η επιστημονική γνώση αποτελεί μια μορφή «απόλυτης» αλήθειας ή απλά είναι μια ανθρώπινη κατασκευή που εξελίσσεται και διαφοροποιείται μέσα στο χρόνο. γ) Όσο αφορά τη συναισθηματική διάσταση συνολικά όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες δραστηριοποιούνται και εκδηλώνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την  εμπλοκή τους με τη διδακτική εφαρμογή της αντιπαράθεσης των επιχειρημάτων και παράλληλα αναδεικνύουν θετική στάση προς τον κόσμο των φυσικών επιστημών. δ) Τα αποτελέσματα που αφορούν την ανάλυση δεδομένων στο πλαίσιο της πολλαπλής νοημοσύνης δείχνουν, ότι το κοινωνικό και επιστημονικό περιβάλλον της αντιπαράθεσης των επιχειρημάτων ενθαρρύνει μαθητές και μαθήτριες, να εκφραστούν γλωσσικά με ξεκάθαρο και επαρκή τρόπο ώστε να γίνουν κατανοητοί από τους συνομιλητές τους. Προβαίνουν σε υποθέσεις, προβλέψεις, συμπεράσματα και αξιολογήσεις και αναδεικνύουν δεξιότητες δημιουργικής φαντασίας. Παράλληλα υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που καταγράφουν την ενεργοποίηση της ενδοπροσωπικής, διαπροσωπικής, κιναισθητικής και χωρικής-οπτικής νοημοσύνης. 

Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166