Τόμ. 2011, Αρ. 36-37 (2011)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

Διερεύνηση ιδεών παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα ηφαίστεια, μέσα από τις ζωγραφιές και τις διηγήσεις τους

Μ. Γιανναλέτσου, Αικ. Κλωνάρη, Π. Γαγάνης, Ν. Ζούρος

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία αυτή διερευνώνται οι ιδέες παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με τα ηφαίστεια και τη δραστηριότητά τους. Το δείγμα της έρευνας ήταν 45 παιδιά, από πέντε νηπιαγωγεία και έναν παιδικό σταθμό του νησιού της Λέσβου. Για την ανίχνευση των ιδεών των παιδιών χρησιμοποιήθηκε ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι συνεντεύξεις των νηπίων, πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Οι απαντήσεις (πριν και μετά) συνοδεύτηκαν και από ζωγραφιές των νηπίων. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά είχαν ήδη διαμορφώσει τις δικές τους ιδέες σχετικά με την έννοια του ηφαιστείου πριν τις διδαχθούν. Στις περιγραφές τους χρησιμοποιούν λέξεις και όρους που τους είναι οικείοι. Μετά τη διδακτική παρέμβαση παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στις προϋπάρχουσες ιδέες των παιδιών. Έτσι προκύπτει ότι το ηφαίστειο είναι ένα θέμα που μπορεί να προσεγγιστεί από παιδιά προσχολικής ηλικίας και οι ποικίλες αντιλήψεις των νηπίων μπορούν να βελτιωθούν ή και να εξαλειφθούν με τη χρήση κατάλληλων μαθησιακών έργων.

Λέξεις κλειδιά: εναλλακτικές ιδέες, προσχολική ηλικία, ηφαίστεια


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166