Τόμ. 2010, Αρ. 34-35 (2010)

Μέγεθος γραμματοσειράς:  Μικρά  Μεσαία  Μεγάλα

H εννοιολογική αλλαγή, μέσω θεατρικού δρώμενου, των πρώιμων ιδεών των μαθητών της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για το σχήμα και το μέγεθος της Γης και του Ήλιου και για το φαινόμενο της εναλλαγής ημέρας και νύχτας.

Ιωάννης Καραντζής

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν αφενός να αναδειχθούν οι ιδέες των μαθητών της πρώτης δημοτικού για το σχήμα και μέγεθος της Γης και του Ήλιου και για το φαινόμενο της εναλλαγής της ημέρας και της νύχτας και αφετέρου να διερευνηθεί κατά πόσο τροποποιούνται οι αρχικές τους ιδέες ύστερα από μια σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση που στηρίζεται σε θεατρικό δρώμενο. Για το σκοπό αυτό, έλαβαν μέρος στην έρευνα 150 μαθητές της Α΄ τάξης που συγκρότησαν δύο ομάδες: την ομάδα ελέγχου και την πειραματική. Στην ομάδα ελέγχου το θεατρικό δρώμενο παίχτηκε από τους ερευνητές και οι μαθητές παρενέβαιναν κάποιες στιγμές απαντώντας σε ερωτήσεις τους, ενώ στην πειραματική ομάδα οι ίδιοι οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στο θεατρικό δρώμενο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ευρημάτων έδειξαν ότι τα παιδιά και των δύο ομάδων είχαν αρχικά τις ίδιες πρώιμες ιδέες για τις προαναφερόμενες έννοιες και μετά τη διδακτική παρέμβαση δημιουργήθηκε μια σημαντική εννοιολογική αλλαγή, η οποία ήταν στατιστικώς σημαντικά, μεγαλύτερη στην πειραματική ομάδα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εννοιολογική αλλαγή, ιδέες μαθητών, Γη, Ήλιος, ημέρα, νύχτα.

The conceptual change, via theatrical expression, of first grade elementary school students’ primary ideas on the form and the size of Earth and Sun and on the phenomenon of change from day to night.
Ioannis D.Karantzis
ABSTRACT: The purpose of the present study was, on the one hand, to identify the students’ ideas of first grade of elementary school on the form and size of Earth and Sun and on the phenomenon of change from day to night and on the other hand to investigate the degree of modification in their initial ideas after a planned instructive intervention that was supported by theatrical expression. For this aim, 150 students of first grade took part in the research and constituted two groups: control and experimental. In the control group theatrical expression was played by the researchers and the students intervened at certain moments answering to their questions, while in the experimental group the students themselves participated actively in the theatrical expression. The results of the findings analysis showed that the children of both two groups had initially the same primary ideas for the aforementioned concerts and after the instructive intervention an important conceptual change took places, which was, with statistical significance, greater in the experimental group.
KEY WORDS: conceptual change, students’ ideas, Earth, Sun, day, night.


Πλήρες Κείμενο: PDF

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη ISSN:1792-3166